Het hart van wijnplezier in de rode wijnstad Ingelheim am Rhein, bekroond door GREAT WINE CAPITAL. In het gebouw zelf is er een "Rheinhessen EXCELLENT - Vinothek", de toeristische informatie en een restaurant., © Heike Rost© Heike Rost

§ 1 Principe en zelfcommitment aan gegevensbescherming

1) We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in onze gemeenten. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor de IKuM - Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH, de stad Ingelheim am Rhein en de gemeente Gau-Algesheim.

2) Het gebruik van de internetpagina's van de IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH, de stad Ingelheim am Rhein en de Verbandsgemeinde van Gau-Algesheim is in principe mogelijk zonder enige aanduiding van persoonlijke gegevens.

3) Als een persoon echter diensten via de website wil gebruiken (bijv. registreren om deel te nemen aan evenementen, eigen gegevens bijhouden, brochures bestellen, hotelkamers boeken), verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens via de IKuM-Ingelheimer Kultur en Marketing GmbH , de stad Ingelheim am Rhein en de gemeente Gau-Algesheim, aangezien deze noodzakelijk zijn voor de dienstverlening.

4) Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

5) De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam of telefoon-/faxnummer van een betrokkene, is altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en in overeenstemming met de IKuM - Ingelheimer Kultur und Marketing, de stad Ingelheim am Rhein en de Verbandsgemeinde van Gau-Algesheim passen landspecifieke gegevensbeschermingsregels toe.

6) Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen onze gemeenten en het bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

7) De IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH, Stadt Ingelheim am Rhein en het Verbandsgemeinde Gau-Algesheim hebben als verwerkingsverantwoordelijke uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze persoonsgegevens verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. website. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren persoonsgegevens aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of fax.

§ 2 definities

De gegevensbeschermingsverklaring van IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH, de stad Ingelheim am Rhein en de Verbandsgemeinde Gau-Algesheim is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen werden gebruikt toen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd uitgevaardigd . Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, lichten we graag vooraf de gebruikte termen toe. In deze privacyverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

1) Verwerker:

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

2) betrokkene

Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de gegevensbeheerder.

3) Koekjes

Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

4) derde partij

Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

5) Ontvanger:

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

6) Beperking van verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

7) Toestemming

Toestemming is elke wilsuiting die vrijwillig door de betrokkene is gegeven op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig voor het specifieke geval in de vorm van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft dat hij instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens is .

8) persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien direct of indirect, met name door toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer bijzondere kenmerken, de uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

9) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet zijn toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

10) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens, die erin bestaat deze persoonlijke gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijk Analyse of voorspelling van de voorkeuren van die natuurlijke persoon , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing.

11) Verwerking

Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, distributie of enige andere vorm van beschikbaarstelling, matching of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

12) Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor verwerking

De verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor zijn naamgeving worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

§ 3 Bedrijf & gemeenten en adres verwerkingsverantwoordelijken

Verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere verantwoordelijke instanties voor gegevensverwerking op deze website zijn:

Stadsbestuur van Ingelheim am Rhein

Fridtjof-Nansen-Platz 1

55218 Ingelheim am Rhein

Telefoon: +49 (0)6132 782-0

poststelle@ingelheim.de

www.ingelheim.de

 

IKuM – Ingelheim Culture and Marketing GmbH

Fridtjof-Nansen-Platz 5

55218 Ingelheim am Rhein

Telefoon: +49 (0)6132 710 009 0

info@ikum-ingelheim.de

www.ikum-ingelheim.de

Directeuren: Matthias Becker, Andreas Scherer

Handelsregister: HR B 43325 Rechtbank Mainz

BTW-nummer: DE148270213

 

Vereniging van gemeenten Gau-Algesheim

Ziekenhuisstrae 22

55435 Gau-Algesheim

Telefoon: +49 (0)6725 - 910 - 0

E-mail: info@vg-gau-algesheim.de

www.vg-gau-algesheim.de

 

§ 4 Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

1) Stadsbestuur van Ingelheim am Rhein

Officiële functionaris voor gegevensbescherming Thomas Pies

Fridtjof-Nansen-Platz 1

55218 Ingelheim am Rhein

Telefoon: +49 (0) 6132 782 135

E-mail: thomas.pies@ingelheim.de

 

2) IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH RA Martin Leber LL.M.

Leber & Partner Advocaten

valkenring 8

63454 Hanau

Duitsland

Telefoon: +49 6181 983681

E-mail: datenschutz@leber-partner.com

 

3) Gau-Algesheim vereniging van gemeenten

Officiële functionaris gegevensbescherming Jochen Dauner

Ziekenhuisstrae 22

55435 Gau-Algesheim

Telefoon 06725 910-129

E-mail: datenschutz@vg-gau-algesheim.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van schendingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Rijnland-Palts, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, e-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de.

2) Elke betrokkene kan op elk moment rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

§ 5 Omvang en doel van het verzamelen en verwerken van gegevens

1) De website van de IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH, de stad Ingelheim am Rhein en de Verbandsgemeinde Gau-Algesheim verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het kan worden opgenomen

1. gebruikte browsertypes en -versies,

2. het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem,

3. de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de zogenaamde verwijzer),

4. de subwebsites die worden benaderd via een toegangssysteem op onze website,

5. de datum en tijd van toegang tot de website,

6. een internetprotocoladres (IP-adres),

7. de internetprovider van het toegangssysteem en

8. andere soortgelijke gegevens en informatie die dient om gevaar af te wenden bij aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

2) Bij het gebruik van deze gegevens en informatie trekken de IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH, de stad Ingelheim am Rhein en de Verbandsgemeinde van Gau-Algesheim geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om:

1. de inhoud van onze website correct weer te geven,

2. om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren,

3. om de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te garanderen, evenals:

4. om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom beoordeeld door IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH, de stad Ingelheim am Rhein en de gemeente Gau-Algesheim enerzijds en ook met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf in om uiteindelijk te zorgen voor een optimaal niveau van bescherming van de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

§ 6 Gebruik van cookies

1) Deze website van de IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH, de stad Ingelheim en de gemeenschap van Gau-Algesheim maakt gebruik van de Cookiebot van Usertrincs. Cookiebot van Usertrincs maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Voor dit doel wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Cookiebot-cookies blijven op uw apparaat staan ​​totdat u ze verwijdert.

Cookiebot-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de anonieme analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

2) Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

3) Door het gebruik van cookies kunnen IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH, de stad Ingelheim am Rhein en het Verbandsgemeinde Gau-Algesheim de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn .

4) Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje bij het bestellen van brochures en hotelboekingen. De website onthoudt via een cookie de bestelde diensten die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

5) De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit kan in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

§ 7 Registratie op onze website

1) De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, resulteert uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens laten doorgeven aan één of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toe te rekenen is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

2) Door registratie op de website van de verwerkingsverantwoordelijke worden ook de datum en tijd van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen met de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en eventueel gepleegde strafbare feiten op te sporen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat tot doorgifte of de doorgifte voor strafrechtelijke vervolging is.

3) De registratie van de betrokkene met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens dient voor het doel van de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij er een hogere wettelijke verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke bestaat om de gegevens te bewaren.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal elke betrokkene te allen tijde op verzoek informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of kennisgeving van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarverplichtingen bestaan ​​die anders bepalen. Verzoeken om correcties en informatie moeten worden gestuurd naar:

    IKuM- Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH

meinedaten@ikum-ingelheim.de

    Stad Ingelheim aan de Rijn

poststelle@ingelheim.de

    Vereniging van gemeenten Gau-Algesheim

E-mail: info@vg-gau-algesheim.de

§ 8 Gebruik van het contactformulier op de homepage

1) De website van de IKuM - Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH, de stad Ingelheim am Rhein en de gemeente Gau-Algesheim bevat informatie vanwege wettelijke voorschriften die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maken, die ook algemene adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres).

2) Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden verzonden, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

§ 9 Gegevensbescherming bij sollicitaties en in het sollicitatieproces

1) De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de verwerking van het sollicitatieproces.

2) Verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval als een sollicitant de relevante sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt.

3) Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de verzonden gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

4) Indien de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, op voorwaarde dat de verwijdering niet in strijd is met andere legitieme belangen van de verantwoordelijke voor verwerken. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld bewijslast in procedures op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).

§ 10 Abonnement op onze nieuwsbrief

1) Op de website van de IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH, de stad Ingelheim am Rhein en de gemeente Gau-Algesheim krijgen gebruikers de mogelijkheid zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens bij het bestellen van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, blijkt uit het daarvoor gebruikte invoermasker.

2) De IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH, de stad Ingelheim am Rhein en de gemeente Gau-Algesheim informeren hun klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de verzending van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt voor de verzending van de nieuwsbrief voor de eerste keer een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene is ingevoerd met behulp van de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

3) Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op dat door de internetserviceprovider (ISP) van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen begrijpen en dient dus om de verwerkingsverantwoordelijke rechtsbescherming te bieden.

4) De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de aanmelding voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gesteld als dit voor de werking van de nieuwsbriefservice of voor de registratie in dit verband noodzakelijk is, zoals bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische conditie. De in het kader van de nieuwsbriefservice verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. In elke nieuwsbrief is een overeenkomstige link voor het intrekken van de toestemming. Ook is het te allen tijde mogelijk om je af te melden voor de nieuwsbrief direct op de website van de verwerkingsverantwoordelijke of om de verwerkingsverantwoordelijke hiervan op een andere manier te informeren.

§ 11 Nieuwsbrief volgen

1) De nieuwsbrieven van IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH, de stad Ingelheim am Rhein en de gemeente Gau-Algesheim bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om het opnemen van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Hierdoor kan een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Op basis van de ingebouwde trackingpixel kunnen IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH, de stad Ingelheim am Rhein en het Verbandsgemeinde van Gau-Algesheim zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene en welke links in de e- mail afkomstig van de betrokkene werden opgevraagd.

2) Dergelijke persoonlijke gegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokken personen hebben te allen tijde het recht om de relevante afzonderlijke toestemmingsverklaring die is gegeven via de dubbele opt-in-procedure in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. De IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH, de stad Ingelheim am Rhein en de Verbandsgemeinde Gau-Algesheim beschouwen een herroeping van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

§ 12 Rechtsgrondslag van verwerking

1) Artikel 6 I lit. a AVG dient ons bedrijf en onze gemeenten als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, kan de verwerking is gebaseerd op artikel 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten.

2) Is ons bedrijf en onze gemeenten onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG.

3) In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d AVG. Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrond als de verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de persoon betrokken niet prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een legitiem belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47, zin 2 DSGVO).

§ 13 Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG, is ons legitieme belang het uitoefenen van ons bedrijf ten behoeve van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

§ 14 Geen geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf & gemeente maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

§ 15 Rechten van de betrokkene

1) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om bevestiging van de verwerkingsverantwoordelijke te vragen of persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij te allen tijde contact opnemen met het bedrijf en de gemeenten via de contactgegevens onder punt 10.

2) Recht op informatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om te allen tijde gratis informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking. Verder heeft de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

a. de verwerkingsdoeleinden

b. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt

c. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties

d.w.z. indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die duur te bepalen

e. het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking

f) het bestaan ​​van een beroepsrecht bij een toezichthoudende autoriteit

G. indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

H. het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 lid 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te ontvangen over de passende waarborgen in verband met de verzending.

Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met het bedrijf en de lokale autoriteiten. De contactgegevens vindt u onder punt 10.

3) Recht op rectificatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij contact opnemen met het bedrijf en de lokale autoriteiten. De contactgegevens vindt u onder punt 10.

4) Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt geraakt, heeft het door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen verleende recht om van de verantwoordelijke te eisen dat de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist als een van de volgende redenen van toepassing is en de verwerking niet noodzakelijk is of een Er is een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan:

a. De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.

b. De betrokkene herroept zijn toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

c. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2, AVG.

d.w.z. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

e. Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

f) De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 DS-GVO.

Indien een van bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat persoonsgegevens bij IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH en de gemeenten worden gewist, kan hij of zij contact opnemen met de verantwoordelijke.

Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH en de gemeenten en als zij verantwoordelijk zijn voor het wissen van de persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 17 lid 1 AVG, IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH en de gemeenten, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, passende maatregelen, ook van technische aard, om andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle gegevens uit deze andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke personen linken naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerkers van de IKuM - Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH en de gemeenten zullen in individuele gevallen het nodige regelen.

5) Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om te eisen dat de verantwoordelijke de verwerking beperkt als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

a. De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

b. De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.

c. De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

d.w.z. De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de bij IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH en de gemeenten opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij contact opnemen met de onder punt 10 vermelde adressen.

6) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om de hem betreffende persoonsgegevens, die de betrokkene heeft verstrekt aan een verantwoordelijke, op een gestructureerde, gemeenschappelijke en machinale manier te ontvangen. leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder gehinderd te worden door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a DSGVO of art. 9 lid 2 letter a AVG of op een contract overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter b AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag, dat aan de verantwoordelijke is overgedragen.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 lid 1 AVG het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover dit niet het geval is, worden de rechten en vrijheden van andere mensen aangetast.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de onder punt 10 vermelde adressen:

7) Recht van bezwaar

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, op elk moment tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, op basis van artikel 6, lid. 1 letter e of f AVG vindt plaats om bezwaar in te dienen. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar zullen IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH en de gemeenten de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH en de gemeenten persoonsgegevens verwerken om directe reclame te maken, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH en de gemeenten tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen de IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH en de gemeenten de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, die wordt uitgevoerd bij IKuM - Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH en de gemeenten voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 lid 1 AVG bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met het bedrijf en de administratie via de contactgegevens vermeld in punt 10.

Het staat de betrokkene ook vrij, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn recht van bezwaar automatisch uit te oefenen met behulp van technische specificaties.

8) Geautomatiseerde individuele besluitvorming inclusief profilering

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor hen heeft of hen in een vergelijkbare manier, op voorwaarde dat de beslissing

1. niet vereist is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of

2. is toegestaan ​​op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verantwoordelijke is onderworpen en deze wetgeving passende maatregelen bevat om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te waarborgen, of

3. met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene.

Is de beslissing?

1. noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke of

indien dit gebeurt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zullen IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH en de gemeenten passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te vrijwaren, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke, uw eigen standpunt naar voren te brengen en de beslissing aan te vechten. Indien de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij te allen tijde contact opnemen met het bedrijf en de gemeenten via de adressen vermeld in punt 10.

9) Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met het bedrijf en de gemeenten via de adressen vermeld in punt 10:

10) Contactgegevens

De contactgegevens voor de punten 1 t/m 9 zijn als volgt:

 

IKuM – Ingelheim Culture and Marketing GmbH

E-mailadres: datenschutz@ikum-ingelheim.de

Telefoonnummer: 06132 710009 0

 

Stad Ingelheim aan de Rijn

E-mailadres: poststelle@ingelheim.de

Telefoonnummer: 06132 782 0

 

Vereniging van gemeenten Gau-Algesheim

E-mailadres: info@vg-gau-algesheim.de

E-mailadres: 06725 910 0

 

11) Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Rijnland-Palts, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, e-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de.

§ 16 Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-voorziening

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een ​​overeenkomst te sluiten dat een betrokkene persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, die dan door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hen sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met het bedrijf en de lokale autoriteiten via het volgende e-mailadres.

 

IKuM – Ingelheim Culture and Marketing GmbH

E-mailadres: datenschutz@ikum-ingelheim.de

Telefoonnummer: 06132 7100090

 

Stad Ingelheim aan de Rijn

E-mailadres: poststelle@ingelheim.de

Telefoonnummer: 06132 782 0

 

Vereniging van gemeenten Gau-Algesheim

E-mailadres: datenschutz@vg-gau-algesheim.de

E-mailadres: 06725 910 129

 

Onze medewerker maakt van geval tot geval aan de betrokkene duidelijk of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

§ 17 Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de overeenkomstige gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of een contract te starten.

§ 18 Routine verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

1) De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of als dit wordt vereist door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, is verstrekt.

2) Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is of als een door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonlijke gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd .

§ 19 gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van Facebook

1) De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

2) Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die wordt geëxploiteerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

3) De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Indien een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

4) IKuM GmbH en de gemeenten gebruiken het technische platform en de diensten van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland voor de informatiedienst die wordt aangeboden op hun Facebook-fanpagina's.

5) Wij willen u erop wijzen dat u deze Facebook-pagina's en hun functies op eigen risico gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen). Als alternatief kunt u de op deze pagina aangeboden informatie ook op onze website onder https://www.ingelheim-erleben.de raadplegen.

6) Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, registreert Facebook onder andere uw IP-adres en andere informatie die op uw pc beschikbaar is in de vorm van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van de Facebook-pagina's, statistische informatie te verstrekken over het gebruik van de Facebook-pagina. Facebook geeft hierover meer informatie onder de volgende link: https://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

7) De gegevens die in dit verband over u worden verzameld, worden verwerkt door Facebook Ltd. verwerkt en eventueel overgebracht naar landen buiten de Europese Unie. Facebook beschrijft in algemene termen welke informatie Facebook ontvangt en hoe deze wordt gebruikt in de richtlijnen voor gegevensgebruik. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en hoe u advertenties kunt opzetten. De richtlijnen voor gegevensgebruik zijn beschikbaar onder de volgende link: http://de-de.facebook.com/about/privacy U kunt de volledige gegevensrichtlijnen van Facebook hier vinden:
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

8) Hoe Facebook de gegevens van het bezoeken van Facebook-pagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebook-pagina worden toegewezen aan individuele gebruikers, hoe lang Facebook deze gegevens opslaat en of gegevens van een bezoek aan de Facebook-pagina worden doorgegeven aan derden partijen wordt door Facebook niet definitief en duidelijk genoemd en is niet bij ons bekend.

9) Wanneer u een Facebook-pagina bezoekt, wordt het aan uw apparaat toegewezen IP-adres naar Facebook verzonden. Volgens informatie van Facebook wordt dit IP-adres geanonimiseerd (in het geval van "Duitse" IP-adressen) en na 90 dagen verwijderd. Facebook slaat ook informatie op over de eindapparaten van zijn gebruikers (bijvoorbeeld als onderdeel van de functie "registratiemelding"); het is mogelijk dat Facebook IP-adressen toewijst aan individuele gebruikers.

10) Als u momenteel als gebruiker bij Facebook bent ingelogd, staat er een cookie met uw Facebook-ID op uw apparaat. Hierdoor kan Facebook begrijpen dat je deze site hebt bezocht en hoe je deze hebt gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Facebook-pagina's. In websites geïntegreerde Facebook-knoppen stellen Facebook in staat uw bezoeken aan deze websites vast te leggen en toe te wijzen aan uw Facebook-profiel. Op basis van deze gegevens kan op u afgestemde content of advertenties worden aangeboden.

11) Als u dit wilt vermijden, moet u zich afmelden bij Facebook of de functie "Onthoud mij" deactiveren, de cookies op uw apparaat verwijderen en uw browser afsluiten en opnieuw starten. Op deze manier wordt Facebook-informatie die kan worden gebruikt om u rechtstreeks te identificeren, verwijderd. Hierdoor kunt u onze Facebook-pagina gebruiken zonder uw Facebook-ID prijs te geven. Wanneer u toegang krijgt tot interactieve functies van de site (vind ik leuk, commentaar, delen, bericht, enz.), verschijnt er een Facebook-inlogscherm. Nadat u bent ingelogd, wordt u door Facebook weer als specifieke gebruiker herkend.

12) Informatie van Facebook over datagebruik en informatie over hoe u bestaande informatie over u kunt beheren of verwijderen, vindt u op de volgende Facebook-ondersteuningspagina's: https://www.facebook.com/privacy/explanation

13) Als aanbieder van de informatiedienst verzamelen of verwerken wij geen gegevens over uw gebruik van onze dienst. Voor het gebruik van de fanpagina hebben we de meest privacyvriendelijke filterinstellingen geselecteerd. Onze systemen verwerken automatisch verstrekte inhoud en communicatie om de context en details daarin te analyseren voor de hieronder beschreven doeleinden. Meer informatie over hoe u kunt bepalen wie de dingen die u deelt, kan zien.

14) Gegevens met speciale bescherming: u kunt in uw Facebook-profielvelden of onder "Levensgebeurtenissen" informatie verstrekken over uw religieuze overtuigingen, uw politieke opvattingen of uw gezondheid of in wie u "geïnteresseerd bent". Deze en andere informatie (zoals ras of etnische afkomst, levensbeschouwelijke overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond) genieten speciale bescherming onder het EU-recht.

15) Meer informatie over Facebook en andere sociale netwerken en hoe u uw gegevens kunt beschermen, vindt u ook op www.youngdata.de.

§ 20 gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van Twitter

1) De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, publiek toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets, d.w.z. korte berichten van maximaal 140 tekens, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die niet op Twitter zijn geregistreerd. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Verder maakt Twitter het mogelijk om een ​​breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

2) De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

3) Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de persoon de betreffende Twitter-component automatisch wordt geactiveerd, zorgt ervoor dat een weergave van de bijbehorende Twitter-component van Twitter wordt gedownload. Meer informatie over de Twitter-knoppen vindt u op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Als onderdeel van dit technische proces wordt Twitter geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te herdistribueren, om deze website bekend te maken in de digitale wereld en om onze bezoekersaantallen te verhogen.

4) Als de betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter elke keer dat de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en door Twitter toegewezen aan het respectieve Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen klikt, worden de aldus verzonden gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

5) Twitter ontvangt via de Twitter-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Twitter met het bezoeken van onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie op deze manier naar Twitter wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Twitter-account voordat hij onze website bezoekt.

6) De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Twitter zijn te vinden op https://twitter.com/privacy?lang=de.

§ 21 Google Analytics 4

Als onderdeel van de website-analyse gebruiken we "Google Analytics 4", een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Google Analytics 4 maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We gebruiken de opgeslagen informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website. We verwerken de op deze manier verkregen gegevens vanwege ons doorslaggevende belang bij de optimale marketing van ons online aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1 f) DSGVO. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google.

Wij willen u erop wijzen dat deze website gebruik maakt van Google Analytics 4 met de extensie "anonymizeIp()". Hierdoor worden IP-adressen ingekort voordat ze naar een server in de Verenigde Staten worden gestuurd. Een directe persoonlijke referentie in verband met de opgeslagen gegevens is daarom in het algemeen uitgesloten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server in de VS gestuurd en daar ingekort.

U kunt te allen tijde met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door gebruik te maken van de deactiverings-add-on voor Google Analytics 4-browsers op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Let ook op de informatie over het gebruik van gegevens door Google in het Google-partnernetwerk op:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

Google is gecertificeerd onder:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

§ 22 Integratie van externe inhoud

We gebruiken externe dynamische inhoud om de presentatie en het aanbod van onze website te optimaliseren. Wanneer u de website bezoekt, wordt via API automatisch een verzoek verzonden naar de server van de betreffende contentprovider, waarin bepaalde loggegevens (bijv. het IP-adres van de gebruiker) worden verzonden. De dynamische inhoud wordt vervolgens naar onze website verzonden en daar weergegeven.

We gebruiken externe inhoud in verband met de volgende functionaliteiten:

aa) Integratie van YouTube-video's

Op onze website hebben we video's van het YouTube-portaal van YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS ("YouTube"). Bij het afspelen van de video's worden loggegevens verzonden naar de YouTube-servers in de VS. Deze verwerking is gebaseerd op ons doorslaggevende legitieme belang bij een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 f) AVG.

YouTube is gecertificeerd op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meer informatie op: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

b) Google Maps

We gebruiken de Google Maps-kaartservice van Google om u een interactieve kaart te bieden. Wanneer de kaart wordt weergegeven, worden gegevens, waaronder uw IP-adres en uw locatie, verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de VS. Deze verwerking is gebaseerd op ons doorslaggevende legitieme belang bij een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 f) AVG.

Google is gecertificeerd onder:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

cc) buiten actief

Voor de weergave van kaarten op onze website gebruiken wij de dienst Outdooractive van Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt (“Outdooractive”). Als onderdeel van de kaartweergave worden de volgende gegevens door u verwerkt en aan Outdooractive doorgegeven: naam, adres, e-mailadres, IP-adres, gebruikersnaam, geogegevens, browsertype en gebruikt eindapparaat. De gegevensverwerking vindt plaats vanwege ons doorslaggevende belang bij een optimale marketing van ons aanbod volgens artikel 6, lid 1 f) DSGVO.