Gegevensbescherming

§ 1 Principe en vrijwillige verbintenis tot gegevensbescherming

1) Wij verheugen ons over uw belangstelling voor onze gemeenten. Gegevensbescherming heeft voor IKuM - Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH (IKuM GmbH), de stad Ingelheim am Rhein (Stad Ingelheim) en het Verbandsgemeinde Gau-Algesheim (VG Gau-Algesheim) een bijzonder hoge prioriteit en bepaalt ons handelen in beslissende mate.

2) Het gebruik van de internetpagina's van IKuM GmbH, de stad Ingelheim en de gemeente Gau-Algesheim is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens.

3) Indien een persoon gebruik wenst te maken van diensten via de internetpagina's (bijv. registratie voor deelname aan evenementen, bijhouden van eigen gegevens, bestellen van brochures, reserveren van hotelkamers), kunnen er echter persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door IKuM GmbH, de stad Ingelheim en de VG Gau-Algesheim, aangezien dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst.

4) Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

5) De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, de titel, het adres, het e-mailadres, de bedrijfsnaam of het telefoon-/faxnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de EU-gegevensbeschermingsverordening en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die gelden voor IKuM GmbH, Stadt Ingelheim und VG Gau-Algesheim.

6) Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen onze gemeenten en het bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, gebruikt en verwerkt. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

7) Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft IKuM GmbH, Stadt Ingelheim und die VG Gau-Algesheim uitgebreide technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo goed mogelijk te beschermen. Desondanks kan de overdracht van gegevens via internet altijd onderhevig zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens via alternatieve middelen te verzenden, bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of fax.

§ 2 Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van IKuM GmbH, de stad Ingelheim en de VG Gau-Algesheim is gebaseerd op de begrippen die in de Europese richtlijn en verordening Maker zijn gebruikt bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte termen vooraf uitleggen. In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder andere de volgende termen:

1) Verwerker

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

2) Betrokkene

Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

3) Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

4) Derde

Onder derde wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

5) Ontvanger

Onder ontvanger wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam aan wie, al dan niet als derde, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak uit hoofde van de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

6) Beperking van de verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

7) Toestemming

Toestemming is elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

8) persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

9) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die garanderen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

10) Profilering

Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot zijn of haar prestaties op het werk, economische belangen of persoonsgegevens te evalueren.

11) Verwerking

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

12) Verantwoordelijke voor de verwerking of gegevensbeheerder

De voor de verwerking verantwoordelijke of de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of kunnen de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat.

§ 3 Bedrijf & gemeenten en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere instanties die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking op deze website zijn:

 • Gemeente Ingelheim am Rhein, Fridtjof-Nansen-Platz 1, 55218 Ingelheim am Rhein, Tel.: +49 (0)6132 782-0, poststelle@ingelheim.de, www.ingelheim.de
 • IKuM - Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH, Fridtjof-Nansen-Platz 5, 55218 Ingelheim am Rhein, Tel.: +49 (0)6132 710 009 0, info@ikum-ingelheim.de, www.ikum-ingelheim.de , Algemeen directeuren: Matthias Becker, Andreas Scherer, Handelsregister: HR B 43325 Lokale rechtbank Mainz, BTW-nummer: DE148270213
 • Verbandsgemeinde Gau-Algesheim, Hospitalstraße 22, 55435 Gau-Algesheim, Tel.: +49 (0)6725 - 910 - 0, E-Mail: info@vg-gau-algesheim.de, www.vg-gau-algesheim.de

§ 4 Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

1) Gemeente Ingelheim am Rhein, functionaris voor gegevensbescherming Thomas Pies, Fridtjof-Nansen-Platz 1, 55218 Ingelheim am Rhein, Telefoon: +49 (0) 6132 782 135, E-mail: thomas.pies@ingelheim.de

 2) IKuM - Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH RA Martin Leber LL.M., Leber & Partner Rechtsanwälte, Falkenring 8, 63454 Hanau, Duitsland, telefoon: +49 6181 983681, e-mail: datenschutz@leber-partner.com

 3) Verbandsgemeinde Gau-Algesheim, officiële functionaris voor gegevensbescherming Jochen Dauner, Hospitalstraße 22, 55435 Gau-Algesheim, Duitsland, tel. 06725 910-129, e-mail: datenschutz@vg-gau-algesheim.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In het geval van overtredingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Rijnland-Palts, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, e-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de.

2) Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties over gegevensbescherming.

§ 5 Reikwijdte en doel van het verzamelen en verwerken van gegevens

1) De website van de IKuM GmbH, de stad Ingelheim en de VG Gau-Algesheim verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie bij elke oproep van de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden geregistreerd

1. gebruikte browsertypes en -versies,

2. het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt,

3. de website vanwaar een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer),

4. de sub-websites die via een toegangssysteem op onze website worden geopend,

5. de datum en tijd van toegang tot de website,

6. een internetprotocoladres (IP-adres),

7. de internetprovider van het toegangssysteem en

8. andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

2) Bij het gebruik van deze gegevens en informatie trekt IKuM GmbH, de stad Ingelheim en de VG Gau-Algesheim geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om

1. de inhoud van onze website correct weer te geven

2. de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren,

3. de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te garanderen, en

4. om in het geval van een cyberaanval de wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor vervolging. Daarom analyseert de IKuM GmbH, de stad Ingelheim en de VG Gau-Algesheim anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds voor statistische doeleinden en anderzijds om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren, zodat we uiteindelijk kunnen zorgen voor een optimaal beschermingsniveau voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van de persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

§ 6 Gebruik van cookies

1) Deze internetpagina's van IKuM GmbH, de stad Ingelheim en de VG Gau-Algesheim maken gebruik van Cookiebot by Usertrincs. Cookiebot by Usertrincs maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Voor dit doel wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Cookiebot-cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

Het opslaan van Cookiebot-cookies is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

2) Talloze websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

3) Door het gebruik van cookies kunnen de IKuM GmbH, de stad Ingelheim en de VG Gau-Algesheim de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

4) Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje bij het bestellen van brochures en het boeken van hotels. De website onthoudt de bestelde diensten die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

5) De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

§ 7 Registratie op onze website

1) De betrokkene heeft de mogelijkheid zich te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking door persoonsgegevens te verstrekken. De persoonsgegevens die in dit proces worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking zijn afkomstig van het respectieve invoermasker dat is gebruikt voor de registratie. De persoonsgegevens die door de betrokkene worden ingevoerd, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de voor de verwerking verantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend voor intern gebruik van de voor de verwerking verantwoordelijke zal gebruiken.

2) Bij registratie op de website van de controller worden ook de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat alleen op deze manier misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en, indien nodig, deze gegevens het mogelijk maken om strafbare feiten die zijn gepleegd op te helderen. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor de bescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking. In principe worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze door te geven of het doorgeven het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

3) De registratie van de betrokkene door het vrijwillig verstrekken van persoonsgegevens dient het doel van de verantwoordelijke voor de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn vrij om de persoonsgegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de gegevensvoorraad van de voor de verwerking verantwoordelijke, mits geen hogere wettelijke verplichting de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht om de gegevens te bewaren.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt elke betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, mits dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Verzoeken om correctie en informatie dienen te worden gericht aan:

 

 •  IKuM- Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH, meinedaten@ikum-ingelheim.de
 •  Stad Ingelheim am Rhein, poststelle@ingelheim.de
 •  Verbandsgemeindeverwaltung Gau-Algesheim, e-mail: info@vg-gau-algesheim.de


§ 8 Gebruik van het contactformulier op de homepage

1) De website van IKuM GmbH, de stad Ingelheim en de VG Gau-Algesheim bevat, op basis van wettelijke bepalingen, informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres).

2) Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Dergelijke persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

§ 9 Gegevensbescherming voor sollicitaties en in de sollicitatieprocedure

1) De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de afhandeling van de sollicitatieprocedure.

2) De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval als een sollicitant relevante sollicitatiedocumenten langs elektronische weg bij de verwerkingsverantwoordelijke indient, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website.

3) Indien de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst aangaat met een sollicitant, worden de doorgegeven gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

4) Indien de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager sluit, worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na de kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, tenzij andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke een dergelijke verwijdering verhinderen. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

§ 10 Abonnement op onze nieuwsbrief

1) Op de website van de IKuM GmbH, de stad Ingelheim en de VG Gau-Algesheim, wordt gebruikers de mogelijkheid geboden om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. De persoonlijke gegevens die bij het abonneren op de nieuwsbrief aan de controller worden doorgegeven, worden gespecificeerd in het daarvoor gebruikte invoermasker.

2) De IKuM GmbH, de stad Ingelheim en de VG Gau-Algesheim informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van onze onderneming kan in principe alleen door de betrokkene worden ontvangen, als (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is geregistreerd voor de verzending van de nieuwsbrief via de double opt-in procedure. Deze bevestigingsmail dient om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

3) Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat de betrokkene gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie, dat wordt toegewezen door de internetprovider (ISP). Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient daarom als juridische waarborg voor de verantwoordelijke voor de verwerking.

4) De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gesteld indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een registratie in dit verband, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of wijzigingen in de technische omstandigheden. Persoonlijke gegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst worden verzameld, worden niet doorgegeven aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens, die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Om de toestemming in te trekken, staat er een link in elke nieuwsbrief. Bovendien is het ook mogelijk om je op elk gewenst moment rechtstreeks op de website van de verwerkingsverantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbriefverzending of om de verwerkingsverantwoordelijke op een andere manier hiervan op de hoogte te stellen.

§ 11 Volgen van nieuwsbrieven

1) De nieuwsbrieven van IKuM GmbH, de stad Ingelheim en de VG Gau-Algesheim bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om registratie van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan IKuM GmbH, de stad Ingelheim en de VG Gau-Algesheim zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.

2) De persoonsgegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden opgeslagen en geanalyseerd door de verwerkingsverantwoordelijke om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de aparte toestemmingsverklaring in dit verband in te trekken via de dubbele opt-in procedure. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. IKuM GmbH, Stadt Ingelheim und der VG Gau-Algesheim beschouwt een terugtrekking uit de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

§ 12 Rechtsgrondslag voor verwerking

1) Art. 6 I lit. a DSGVO dient ons bedrijf & onze gemeenten als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. b DSGVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten.

2) Indien ons bedrijf & onze gemeenten onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c DSGVO.

3) In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker op ons terrein gewond raakt en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DSGVO. Tot slot zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op art. 6 I lit. f DSGVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld als de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, zin 2 van de GDPR).

§ 13 Gerechtvaardigde belangen bij verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DSGVO, is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

§ 14 Geen geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf & gemeenschap maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

§ 15 Rechten van de betrokkene

1) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese richtlijn en verordening toegekende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem of haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met het bedrijf en de gemeenten via de contactgegevens in punt 8.

2) Recht van toegang

Eenieder die getroffen wordt door de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om te allen tijde kosteloos van de verantwoordelijke voor de verwerking informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen, alsmede een kopie van die informatie. Bovendien heeft de betrokkene op grond van de Europese richtlijn en verordening toegang tot de volgende informatie:

a. de doeleinden van de verwerking

b. de categorieën van verwerkte persoonsgegevens

c. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties

d) indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze duur wordt vastgesteld

e. het bestaan van het recht om rectificatie of wissing van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, of beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, of het recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken

f. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

g. indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

h. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, op grond van artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om te worden geïnformeerd of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de overdracht.

Als een betrokkene dit recht op toegang wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met het bedrijf en de gemeenten. De contactgegevens zijn te vinden onder §13 punt 10.


3) Recht op rectificatie

Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, ook door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking. Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij contact opnemen met het bedrijf en de gemeenten. De contactgegevens zijn te vinden onder §13 punt 10.

4) Recht om te worden gewist (recht om te worden vergeten)

Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is of er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren:

a. De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer noodzakelijk zijn.

b. De betrokkene trekt zijn/haar toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd op grond van Art. 6(1)(a) DSGVO of Art. 9(2)(a) DSGVO en er is geen andere wettelijke grondslag voor de verwerking.

c. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21(1) DSGVO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21(2) DSGVO.

d. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

e. Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van Unierecht of lidstatelijk recht waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

f. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de verordening gegevensbescherming.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat de door IKuM GmbH en de gemeenten opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, kan hij of zij contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

Als de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door IKuM GmbH en de gemeenten en als zij verantwoordelijk zijn op grond van art. 17 Para. 1 DSGVO om persoonsgegevens te wissen, implementeren IKuM GmbH en Gemeenten redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van implementatie, om andere verantwoordelijken voor gegevensverwerking die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene bij die andere verantwoordelijken voor gegevensverwerking heeft verzocht om het wissen van alle koppelingen naar de persoonsgegevens of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De werknemer(s) van de IKuM GmbH en de gemeenten regelen de noodzakelijke in individuele gevallen.

5) Recht op beperking van de verwerking

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

a. De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

b. De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.

c. De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

d. De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en het is nog niet duidelijk of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de door IKuM GmbH en gemeenten opgeslagen persoonsgegevens wenst, kan hij of zij contact opnemen met de in §13 punt 10 vermelde adressen.

De medewerker(s) van IKuM GmbH en de gemeenten regelen de beperking van de verwerking.

6) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht de hem betreffende persoonsgegevens die de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. De betrokkene heeft ook het recht om dergelijke gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven zonder tegenwerking van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om de rechtstreekse overdracht van persoonsgegevens van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, indien dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

7) Recht op bezwaar

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO, om redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

IKuM GmbH en de gemeenten zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Als IKuM GmbH en de gemeenten persoonsgegevens verwerken voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal IKuM GmbH en de gemeenten de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die door de IKuM GmbH en de gemeenten wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de gegevensbeschermingsverordening, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met het bedrijf en de administraties via de contactgegevens vermeld in §13 punt 10.

De betrokkene is ook vrij om zijn recht van verzet uit te oefenen in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

8) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering.

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, wanneer het besluit

1. niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of

2. toelaatbaar is op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of

3. met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als het besluit

1. noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of

2. indien het besluit wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt IKuM GmbH en de gemeenten redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een betrokkene, om zijn standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten. Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met het bedrijf en de gemeenten op de adressen die zijn vermeld in §13 punt 10.

9) Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving

Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om op elk gewenst moment de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn/haar recht om zijn/haar toestemming in te trekken, kan hij/zij dit op elk gewenst moment doen door contact op te nemen met het bedrijf en de gemeenten op de adressen die zijn vermeld in §13 punt 10:

10) Contactgegevens

De contactgegevens voor de punten 1 tot en met 9 zijn als volgt

 • IKuM - Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH, e-mail: datenschutz@ikum-ingelheim.de, tel. nr.: 06132 710009 0
 • Gemeente Ingelheim am Rhein, e-mail: poststelle@ingelheim.de, tel. nr.: 06132 782 0
 • Verbandsgemeinde Gau-Algesheim, e-mail: info@vg-gau-algesheim.de, tel. nr.: 06725 910 0

11) Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming is de commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van de deelstaat Rijnland-Palts, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, e-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de.

§ 16 Wettelijke of contractuele bepalingen over het verstrekken van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking.

Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van persoonsgegevens soms wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een contract nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij of zij contact opnemen met het bedrijf en de gemeenten via het volgende e-mailadres.

 

 • IKuM - Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH, e-mail: datenschutz@ikum-ingelheim.de, tel.nr.: 06132 7100090
 • Gemeente Ingelheim am Rhein, e-mail: poststelle@ingelheim.de, tel. nr.: 06132 782 0
 • Verbandsgemeinde Gau-Algesheim, e-mail: datenschutz@vg-gau-algesheim.de, e-mail: 06725 910 129

Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

§ 17 Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze periode worden de betreffende gegevens routinematig gewist, mits ze niet langer nodig zijn voor het uitvoeren of initiëren van de overeenkomst.

§ 18 Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

1) De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen gedurende de periode die nodig is om het doel van de bewaring te bereiken of wanneer dit is bepaald in de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

2) Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn en verordening Maker of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

§ 19 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Facebook

1) De stad Ingelheim beheert het volgende Facebook-account: www.facebook.com/Ingelheim.erleben

2) De verantwoordelijke voor de verwerking heeft onderdelen van het bedrijf Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

3) Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die wordt geëxploiteerd op het internet, een online gemeenschap, die gebruikers over het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het delen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

4) De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De beheerder van de persoonsgegevens is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, indien de betrokkene buiten de VS of Canada woont.

5) IKuM GmbH en de gemeenten gebruiken het technische platform en de diensten van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland voor de informatiedienst die op hun Facebook-fanpagina's wordt aangeboden.

6) Wij wijzen u erop dat u deze Facebook-pagina's en hun functies op eigen risico gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen). Als alternatief kunt u de op deze site aangeboden informatie ook op onze website www.ingelheim-erleben.de raadplegen.

7) Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, registreert Facebook onder andere uw IP-adres en andere informatie die op uw pc beschikbaar is in de vorm van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van de Facebook-pagina's, statistische informatie te verstrekken over het gebruik van de Facebook-pagina. Facebook geeft hierover meer informatie onder de volgende link: https://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

8) De gegevens die in dit kader over u worden verzameld, worden verwerkt door Facebook Ltd. verwerkt en eventueel overgebracht naar landen buiten de Europese Unie. Facebook beschrijft in algemene termen welke informatie Facebook ontvangt en hoe deze wordt gebruikt in haar richtlijnen voor gegevensgebruik. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en hoe u advertenties kunt instellen. De richtlijnen voor gegevensgebruik vindt u onder de volgende link: https://de-de.facebook.com/about/privacy De volledige gegevensrichtlijnen van Facebook vindt u hier:
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

9) Hoe Facebook de gegevens van het bezoeken van Facebook-pagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebook-pagina aan individuele gebruikers worden toegewezen, hoe lang Facebook deze gegevens bewaart en of gegevens van een bezoek aan de Facebook-pagina aan derden worden doorgegeven partijen wordt niet definitief en duidelijk genoemd door Facebook en is niet bij ons bekend.

9) Hoe Facebook de gegevens van het bezoeken van Facebook-pagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebook-pagina aan individuele gebruikers worden toegewezen, hoe lang Facebook deze gegevens bewaart en of gegevens van een bezoek aan de Facebook-pagina aan derden worden doorgegeven partijen wordt niet definitief en duidelijk genoemd door Facebook en is niet bij ons bekend.

10) Wanneer u een Facebook-pagina bezoekt, wordt het IP-adres dat aan uw apparaat is toegewezen, naar Facebook verzonden. Volgens informatie van Facebook wordt dit IP-adres geanonimiseerd (in het geval van "Duitse" IP-adressen) en na 90 dagen verwijderd. Facebook slaat ook informatie op over de eindapparaten van zijn gebruikers (bijvoorbeeld als onderdeel van de functie "registratiemelding"); het kan zijn dat Facebook IP-adressen toewijst aan individuele gebruikers.

11) Als u momenteel als gebruiker bij Facebook bent ingelogd, wordt er een cookie met uw Facebook-ID op uw apparaat geplaatst. Hierdoor kan Facebook begrijpen dat u deze site hebt bezocht en hoe u deze hebt gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Facebook-pagina's. Facebook-knoppen die in websites zijn geïntegreerd, stellen Facebook in staat uw bezoeken aan deze websites te registreren en toe te wijzen aan uw Facebook-profiel. Op basis van deze gegevens kan op u afgestemde content of reclame worden aangeboden.

12) Als u dit wilt voorkomen, moet u zich afmelden bij Facebook of de "onthoud mij"-functie deactiveren, de cookies op uw eindapparaat wissen en uw browser afsluiten en opnieuw starten. Op deze manier wordt Facebook-informatie verwijderd die kan worden gebruikt om u direct te identificeren. Hierdoor kunt u onze Facebook-pagina gebruiken zonder uw Facebook-ID bekend te maken. Wanneer u toegang krijgt tot interactieve functies van de site (leuk vinden, reageren, delen, berichten, enz.), verschijnt er een Facebook-inlogscherm. Nadat u bent ingelogd, wordt u door Facebook weer herkend als een specifieke gebruiker.

13) Informatie van Facebook over gegevensgebruik en informatie over hoe u bestaande informatie over u kunt beheren of verwijderen, vindt u op de volgende ondersteuningspagina's van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

14) Als aanbieder van de informatiedienst verzamelen of verwerken wij geen gegevens over uw gebruik van onze dienst. Voor het gebruik van de fanpagina hebben we de meest privacyvriendelijke filterinstellingen geselecteerd. Onze systemen verwerken automatisch verstrekte inhoud en communicatie om de context en details daarin te analyseren voor de hieronder beschreven doeleinden. Meer informatie over hoe u kunt bepalen wie de dingen kan zien die u deelt.

15) Bijzondere bescherming van gegevens: U kunt in uw Facebook-profielvelden of onder "Levensgebeurtenissen" informatie verstrekken over uw religieuze overtuigingen, uw politieke opvattingen of uw gezondheid of in wie u "geïnteresseerd bent". Deze en andere informatie (zoals ras of etnische afkomst, filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap) genieten speciale bescherming onder EU-wetgeving.

16) Meer informatie over Facebook en andere sociale netwerken en hoe u uw gegevens kunt beschermen, vindt u ook op www.youngdata.de.

§ 20 gegevensbeschermingsvoorschriften voor de implementatie en het gebruik van Instagram

1) De stad Ingelheim beheert het volgende Instagram-account: www.instagram.com/Ingelheim.erleben

2) De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van de dienst Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst die kwalificeert als een audiovisueel platform en stelt gebruikers in staat om foto's en video's te delen en dergelijke gegevens ook door te sturen naar andere sociale netwerken.

3) De exploitant van de Instagram-diensten is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

4) Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de persoon de betreffende component automatisch wordt geactiveerd door de betreffende Instagram-component, zorgt ervoor dat Instagram een ​​weergave van de overeenkomstige component downloadt. Als onderdeel van dit technische proces wordt Instagram geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

5) Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, herkent Instagram welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan het respectieve Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, worden de gegevens en informatie die op deze manier wordt verzonden, toegewezen aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

6) Instagram ontvangt via de Instagram-component altijd de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met de toegang tot onze website op Instagram is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Instagram wordt doorgegeven, kan hij de verzending voorkomen door uit te loggen op zijn Instagram-account voordat hij onze website bezoekt.

7) Meer informatie en de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

§ 21 Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de implementatie en het gebruik van Twitter

1) De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets, d.w.z. korte berichten van maximaal 140 tekens, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die niet op Twitter zijn geregistreerd. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Verder maakt Twitter het mogelijk om een ​​breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

2) De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

3) Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de persoon de betrokken Twitter-component automatisch wordt geactiveerd, zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige Twitter-component van Twitter wordt gedownload. Meer informatie over de Twitter-knoppen vindt u op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Als onderdeel van dit technische proces wordt Twitter geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website opnieuw te verspreiden, deze website bekend te maken in de digitale wereld en om onze bezoekersaantallen te verhogen.

4) Als de betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en door Twitter toegewezen aan het betreffende Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen klikt, worden de gegevens en informatie die zo worden verzonden, toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

5) Twitter ontvangt via de Twitter-component altijd de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met de toegang tot onze website bij Twitter is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie op deze manier aan Twitter wordt doorgegeven, kan hij de verzending voorkomen door uit te loggen van zijn Twitter-account voordat hij onze website bezoekt.

6) De toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften van Twitter zijn te vinden op https://twitter.com/privacy?lang=de.

§ 22 Google Analytics 4

Als onderdeel van website-analyse gebruiken we "Google Analytics 4", een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Google Analytics 4 maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We gebruiken de opgeslagen informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het website-gebruik aan te bieden. We verwerken de op deze manier verkregen gegevens vanwege ons doorslaggevende belang bij de optimale marketing van ons online aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 f) DSGVO. Google zal in geen geval uw IP-adres combineren met andere gegevens van Google.

Wij wijzen erop dat deze website gebruik maakt van Google Analytics 4 met de extensie "anonymizeIp". Hierdoor worden IP-adressen ingekort voordat ze naar een server in de Verenigde Staten worden gestuurd. Een directe persoonlijke verwijzing in verband met de opgeslagen gegevens is daarom in het algemeen uitgesloten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server in de VS gestuurd en daar ingekort.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens met toekomstige werking door gebruik te maken van de deactiverings-add-on voor browsers van Google Analytics 4 op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lees ook de informatie over het gebruik van gegevens door Google in het Google-partnernetwerk op:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

Google is gecertificeerd onder:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

§ 23 Integratie van externe inhoud

We gebruiken externe dynamische inhoud om de presentatie en het aanbod van onze website te optimaliseren. IKuM GmbH, de stad Ingelheim en de VG Gau-Algesheim aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch via API een verzoek naar de server van de betreffende contentprovider gestuurd, waarin bepaalde loggegevens (bijv. het IP-adres van de gebruiker) worden verzonden. De dynamische inhoud wordt vervolgens naar onze website verzonden en daar weergegeven.

We gebruiken externe inhoud in verband met de volgende functionaliteiten:
aa) Integratie van YouTube-video's

Op onze website hebben we video's van het YouTube-portaal van YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS ("YouTube"). Bij het afspelen van de video's worden loggegevens naar de YouTube-servers in de VS verzonden. Deze verwerking is gebaseerd op ons doorslaggevende legitieme belang bij optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 f) AVG.

YouTube is gecertificeerd op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meer informatie op: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

cc) buiten actief

We gebruiken de dienst Outdooractive van Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt ("Outdooractive") om kaarten op onze website weer te geven. In het kader van de kaartweergave worden de volgende gegevens door u verwerkt en aan Outdooractive doorgegeven: naam, adres, e-mailadres, IP-adres, gebruikersnaam, geodata, browsertype en gebruikt eindapparaat. De gegevensverwerking vindt plaats vanwege ons doorslaggevende belang bij een optimale marketing van ons aanbod volgens artikel 6 lid 1 f) DSGVO.